Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Bijgewerkt, 15th juni 2024

Bedankt voor het gebruik van V500-systemen!

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing wanneer u gebruikmaakt van de diensten van v500 Systems, (V500 Systems Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa) of onze gelieerde ondernemingen, waaronder onze applicatieprogrammeerinterface, software, tools, diensten voor ontwikkelaars, gegevens, documentatie en websites ("Diensten ”). De Voorwaarden omvatten onze Servicevoorwaarden, Beleid voor delen en publiceren, Gebruiksbeleid en andere documentatie, richtlijnen of beleid die we mogelijk schriftelijk verstrekken. Door gebruik te maken van onze Diensten gaat u akkoord met deze Voorwaarden. Ons privacybeleid legt uit hoe we persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken.

1. Registratie en toegang

U moet ten minste 13 jaar oud zijn om de Services te gebruiken. Als u jonger bent dan 18 jaar, moet u toestemming hebben van uw ouder of wettelijke voogd om de Services te gebruiken. Als u de Services namens een andere persoon of entiteit gebruikt, moet u de bevoegdheid hebben om de Voorwaarden namens hen te accepteren. U moet nauwkeurige en volledige informatie verstrekken om u te registreren voor een account. U mag uw toegangsgegevens of account niet beschikbaar stellen aan anderen buiten uw organisatie en u bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden met uw gegevens.

2. Gebruiksvereisten

(a) Gebruik van Diensten. U hebt toegang tot, en wij verlenen u een niet-exclusief gebruiksrecht, de Services in overeenstemming met deze Voorwaarden. U zult deze Voorwaarden en alle toepasselijke wetten naleven bij het gebruik van de Services. Wij en onze gelieerde ondernemingen zijn eigenaar van alle rechten, aanspraken en belangen in en op de Services.

(b) Feedback. We waarderen feedback, opmerkingen, ideeën, voorstellen en suggesties voor verbeteringen. Als u een van deze dingen verstrekt, kunnen we deze zonder beperking of vergoeding aan u gebruiken.

(c) Beperkingen. U mag niet (i) de Services gebruiken op een manier die inbreuk maakt op de rechten van een persoon, deze verduistert of schendt; (ii) reverse assembleren, reverse compileren, decompileren, vertalen of anderszins proberen de broncode of onderliggende componenten van modellen, algoritmen en systemen van de Services te ontdekken (behalve voor zover dergelijke beperkingen in strijd zijn met de toepasselijke wetgeving); (iii) output van de Services gebruiken om modellen te ontwikkelen die concurreren met v500-systemen; (iv) behalve zoals toegestaan ​​via de API, een geautomatiseerde of programmatische methode gebruiken om gegevens of output van de Services te extraheren, inclusief scraping, webharvesting of webgegevensextractie; (v) aangeven dat de uitvoer van de Services door mensen is gegenereerd wanneer deze niet in strijd is met of anderszins in strijd is met ons Gebruiksbeleid; (vi) API-sleutels kopen, verkopen of overdragen zonder onze voorafgaande toestemming; of (vii), ons persoonlijke informatie sturen van kinderen jonger dan 13 jaar of de toepasselijke leeftijd voor digitale toestemming. U zult voldoen aan alle tarieflimieten en andere vereisten in onze documentatie. U mag Services alleen gebruiken in regio's die momenteel worden ondersteund door v500-systemen.

(d) Diensten van derden. Alle software, services of andere producten van derden die u gebruikt in verband met de Services zijn onderworpen aan hun eigen voorwaarden en wij zijn niet verantwoordelijk voor producten van derden.

3. Inhoud

(a) Uw inhoud. U kunt input leveren aan de Services ("Input") en uitvoer ontvangen die is gegenereerd en geretourneerd door de Services op basis van de Input ("Output"). Invoer en uitvoer zijn gezamenlijk 'inhoud'. Zoals tussen de partijen en voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, bezit u alle Input. Onder voorbehoud van uw naleving van deze Voorwaarden, wijst v500 Systems u hierbij al zijn rechten, aanspraken en belangen in en op Output toe. Dit betekent dat u de inhoud voor elk doel kunt gebruiken, inclusief commerciële doeleinden zoals verkoop of publicatie, als u zich aan deze voorwaarden houdt. v500 Systems kan Inhoud gebruiken om de Services te leveren en te onderhouden, om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving en om ons beleid te handhaven. U bent verantwoordelijk voor de Inhoud, inclusief ervoor te zorgen dat deze geen toepasselijke wetgeving of deze Voorwaarden schendt.

(b) Gelijkenis van inhoud. Vanwege de aard van machine learning is de output mogelijk niet uniek voor alle gebruikers en kunnen de Services dezelfde of vergelijkbare output genereren voor v500-systemen of een derde partij. U kunt bijvoorbeeld input leveren aan een model zoals "Welke kleur heeft de lucht?" en uitvoer ontvangen zoals "De lucht is blauw." Andere gebruikers kunnen ook soortgelijke vragen stellen en hetzelfde antwoord krijgen. Reacties die worden gevraagd door en gegenereerd voor andere gebruikers, worden niet als uw inhoud beschouwd.

(c) Gebruik van inhoud om services te verbeteren. We gebruiken geen Inhoud die u verstrekt aan of ontvangt van onze API ("API-inhoud") om onze Services te ontwikkelen of te verbeteren. We kunnen inhoud van andere services dan onze API ("niet-API-inhoud") gebruiken om onze services te helpen ontwikkelen en verbeteren. U kunt hier meer lezen over hoe niet-API-inhoud kan worden gebruikt om de modelprestaties te verbeteren. Als u niet wilt dat uw niet-API-inhoud wordt gebruikt om Services te verbeteren, kunt u zich afmelden door dit formulier in te vullen. Houd er rekening mee dat dit in sommige gevallen het vermogen van onze Services kan beperken om uw specifieke gebruikssituatie beter aan te pakken.

(d) Nauwkeurigheid. Kunstmatige intelligentie (AI) en machine learning (ML) zijn snel evoluerende studiegebieden. We werken voortdurend aan het verbeteren van onze Services om ze nauwkeuriger, betrouwbaarder, veiliger en voordeliger te maken. Gezien de probabilistische aard van Machine Learning (ML), kan het gebruik van onze Services in sommige situaties resulteren in onjuiste uitvoer die geen nauwkeurige weergave is van echte mensen, plaatsen of feiten. U dient de nauwkeurigheid van elke Output te evalueren zoals geschikt voor uw gebruiksscenario, onder meer door menselijke beoordeling van de Output te gebruiken.

4. Vergoedingen en betalingen

(a) Vergoedingen en facturering. U betaalt alle vergoedingen die op uw account in rekening worden gebracht ("Vergoedingen") volgens de prijzen en voorwaarden op de toepasselijke prijzenpagina, of zoals anderszins schriftelijk tussen ons is overeengekomen. We hebben het recht om prijsfouten of vergissingen te corrigeren, zelfs als we al een factuur hebben opgesteld of een betaling hebben ontvangen. U verstrekt volledige en nauwkeurige factuurgegevens, inclusief een geldige en geautoriseerde betalingsmethode. We brengen uw betaalmethode op een overeengekomen periodieke basis in rekening, maar kunnen redelijkerwijs de datum wijzigen waarop de kosten worden geboekt. U machtigt v500 Systems en zijn gelieerde ondernemingen, en onze externe betalingsverwerker(s), om uw betalingsmethode in rekening te brengen voor de Vergoedingen. Als uw betaling niet kan worden voltooid, zullen wij u hiervan schriftelijk op de hoogte stellen en kunnen wij de toegang tot de Services opschorten totdat de betaling is ontvangen. Vergoedingen zijn betaalbaar in Amerikaanse dollars en zijn verschuldigd bij de uitgifte van de factuur. Betalingen zijn niet-restitueerbaar, behalve zoals bepaald in deze Overeenkomst.

(b) Belastingen. Tenzij anders vermeld, zijn de Vergoedingen exclusief federale, staats-, lokale en buitenlandse belastingen, heffingen en andere soortgelijke aanslagen ("Belastingen"). U bent verantwoordelijk voor alle belastingen in verband met uw aankoop, exclusief belastingen op basis van ons netto-inkomen, en we kunnen u factureren voor dergelijke belastingen. U stemt ermee in dergelijke Belastingen tijdig te betalen en ons documentatie te verstrekken waaruit de betaling blijkt, of aanvullend bewijs dat we redelijkerwijs nodig hebben. v500 Systems gebruikt de naam en het adres in uw accountregistratie als de plaats van levering voor belastingdoeleinden, dus u moet deze informatie nauwkeurig en up-to-date houden.

(c) Prijswijzigingen. We kunnen onze prijzen wijzigen door een bericht op uw account en/of op onze website te plaatsen. Prijsverhogingen worden 14 dagen na publicatie van kracht, met uitzondering van verhogingen om juridische redenen of verhogingen van Beta Services (zoals gedefinieerd in onze Servicevoorwaarden), die onmiddellijk van kracht worden. Eventuele prijswijzigingen zijn direct na de ingangsdatum van de wijzigingen van toepassing op de Vergoedingen die op uw account in rekening worden gebracht.

(d) Geschillen en achterstallige betalingen. Als u vergoedingen of belastingen wilt betwisten, neem dan binnen dertig (500) dagen na de datum van de betwiste factuur contact op met hello@v30.com. Onbetwiste achterstallige bedragen kunnen onderworpen zijn aan een financieringskost van 1.5% van het onbetaalde saldo per maand. Als een bedrag van uw Vergoedingen achterstallig is, kunnen we uw toegang tot de Diensten opschorten nadat we u schriftelijk op de hoogte hebben gesteld van de late betaling.

(e) Gratis niveau. U mag niet meer dan één account aanmaken om te profiteren van credits die worden verstrekt in het gratis niveau van de Services. Als we denken dat u de gratis laag niet te goeder trouw gebruikt, kunnen we u standaardkosten in rekening brengen of stoppen met het verlenen van toegang tot de Services.

5. Vertrouwelijkheid, beveiliging en gegevensbescherming

(a) Vertrouwelijkheid. Mogelijk krijgt u toegang tot vertrouwelijke informatie van v500 Systems, zijn gelieerde ondernemingen en andere derden. U mag Vertrouwelijke informatie alleen gebruiken als dat nodig is om de Services te gebruiken zoals toegestaan ​​onder deze Voorwaarden. U mag vertrouwelijke informatie niet bekendmaken aan derden en u zult vertrouwelijke informatie op dezelfde manier beschermen als uw eigen vertrouwelijke informatie van vergelijkbare aard, met ten minste redelijke zorg. Vertrouwelijke informatie betekent niet-openbare informatie die door v500 Systems of zijn gelieerde ondernemingen of derden als vertrouwelijk wordt aangemerkt of onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijs als vertrouwelijk moet worden beschouwd, met inbegrip van software, specificaties en andere niet-openbare bedrijfsinformatie. Vertrouwelijke informatie omvat geen informatie die: (i) buiten uw schuld algemeen beschikbaar is of wordt voor het publiek; (ii) u al bezit zonder enige vertrouwelijkheidsverplichtingen toen u het onder deze Voorwaarden ontving; (iii) rechtmatig aan u wordt bekendgemaakt door een derde partij zonder enige vertrouwelijkheidsverplichtingen; of (iv) u onafhankelijk heeft ontwikkeld zonder gebruik te maken van Vertrouwelijke informatie. U mag vertrouwelijke informatie vrijgeven wanneer dit wettelijk vereist is of op grond van een geldig bevel van een rechtbank of andere overheidsinstantie, als u v500 Systems redelijkerwijs van tevoren schriftelijk op de hoogte stelt en redelijke inspanningen levert om de reikwijdte van openbaarmaking te beperken, inclusief ons helpen bij het aanvechten van de openbaarmakingsvereiste, telkens waar mogelijk.

(b) Beveiliging. U moet redelijke en passende maatregelen nemen om uw toegang tot en gebruik van de Services te helpen beveiligen. Als u kwetsbaarheden of inbreuken ontdekt die verband houden met uw gebruik van de Services, moet u onmiddellijk contact opnemen met V500 Systems en de details van de kwetsbaarheid of inbreuk verstrekken.

(c) Verwerking van Persoonsgegevens. Als u de Services gebruikt om persoonlijke gegevens te verwerken, moet u wettelijk passende privacyverklaringen verstrekken en de nodige toestemmingen verkrijgen voor de verwerking van dergelijke gegevens, en u verklaart tegenover ons dat u dergelijke gegevens verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Als u de v500-systeemservice of -API gaat gebruiken voor de verwerking van "persoonlijke gegevens" zoals gedefinieerd in de AVG of "Persoonlijke informatie" zoals gedefinieerd in CCPA, vul dan dit formulier in om te verzoeken om uitvoering van ons Addendum voor gegevensverwerking.

6. Looptijd en beëindiging

(a) Beëindiging; Oponthoud. Deze Voorwaarden worden van kracht wanneer u de Services voor het eerst gebruikt en blijven van kracht totdat ze worden beëindigd. U kunt deze Voorwaarden op elk moment en om welke reden dan ook beëindigen door het gebruik van de Diensten en Inhoud stop te zetten. We kunnen deze Voorwaarden om welke reden dan ook beëindigen door u hiervan ten minste 30 dagen van tevoren op de hoogte te stellen. We kunnen deze Voorwaarden onmiddellijk na kennisgeving aan u beëindigen als u artikel 2 (Gebruiksvereisten), 5 (Vertrouwelijkheid, beveiliging en gegevensbescherming), 8 (Geschillenbeslechting) of 9 (Algemene voorwaarden) wezenlijk schendt, als er wijzigingen zijn in de relaties met externe technologieleveranciers buiten onze controle, of om te voldoen aan wet- of overheidsverzoeken. We kunnen uw toegang tot de Services opschorten als u zich niet aan deze Voorwaarden houdt, als uw gebruik een veiligheidsrisico vormt voor ons of een derde partij, of als we vermoeden dat uw gebruik frauduleus is of ons of een derde partij aansprakelijk kan stellen .

(b) Effect op beëindiging. Bij beëindiging stopt u met het gebruik van de Services en zult u alle Vertrouwelijke Informatie onmiddellijk retourneren of, indien door ons geïnstrueerd, vernietigen. De secties van deze Voorwaarden die vanwege hun aard na beëindiging of afloop van kracht blijven, moeten blijven bestaan, met inbegrip van maar niet beperkt tot secties 3 en 5-9.

7. Vrijwaring; Disclaimer van garanties; Beperkingen op aansprakelijkheid

(a) Vrijwaring. U zult ons, onze gelieerde ondernemingen en ons personeel verdedigen, schadeloosstellen en vrijwaren van en tegen alle claims, verliezen en uitgaven (inclusief advocaatkosten) die voortvloeien uit of verband houden met uw gebruik van de Services, inclusief uw Inhoud, producten of diensten die u ontwikkelt of aanbiedt in verband met de Diensten, en uw schending van deze Voorwaarden of schending van toepasselijke wetgeving.

(b) Disclaimer. DE DIENSTEN WORDEN GELEVERD "AS IS". BEHALVE VOOR ZOVER WETTELIJK VERBODEN, GEVEN WIJ EN ONZE GELIEERDE ONDERNEMINGEN EN LICENTIEGEVERS GEEN GARANTIES (UITDRUKKELIJK, IMPLICIET, WETTELIJK OF ANDERSZINS) MET BETREKKING TOT DE DIENSTEN, EN WIJZEN ALLE GARANTIES AF, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL , BEVREDIGENDE KWALITEIT, GEEN INBREUK MAKEN, EN STIL GENOT, EN ALLE GARANTIES DIE VOORTVLOEIEN UIT ENIGE WIJZE VAN HANDEL OF HANDELSGEBRUIK. WIJ GARANDEREN NIET DAT DE DIENSTEN ONONDERBROKEN, NAUWKEURIG OF FOUTVRIJ ZULLEN ZIJN, OF DAT DE INHOUD VEILIG ZAL ZIJN OF NIET VERLOREN OF GEWIJZIGD ZAL ZIJN.

(c) Beperkingen van aansprakelijkheid. NOCH WIJ NOCH EEN VAN ONZE GELIEERDE ONDERNEMINGEN OF LICENTIEGEVERS ZIJN AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, GEVOLGSCHADE OF VOORBEELDSCHADE, MET INBEGRIP VAN SCHADE VOOR WINSTDERVING, GOODWILL, GEBRUIK OF GEGEVENS OF ANDERE VERLIEZEN, ZELFS ALS WIJ OP DE HOOGTE ZIJN GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. ONZE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID ONDER DEZE VOORWAARDEN ZAL NIET HOGER ZIJN DAN HET HOGERE BEDRAG DAT U HEBT BETAALD VOOR DE SERVICE DIE DE AANLEIDING GAF VAN DE CLAIM GEDURENDE DE 12 MAANDEN VOORDAT DE AANSPRAKELIJKHEID ONTSTAAT OF HONDERD DOLLAR ($ 100). DE BEPERKINGEN IN DEZE SECTIE ZIJN ALLEEN VAN TOEPASSING VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING.

8. Geschillenbeslechting

U GAAT AKKOORD MET DE VOLGENDE VERPLICHTE ARBITRAGE EN BEPALINGEN VAN AFSTAND VAN GROEPSACTIES:

(a) VERPLICHTE ARBITRAGE. U en v500 Systems stemmen ermee in om alle eerdere of huidige claims met betrekking tot deze Voorwaarden of onze Services op te lossen door middel van definitieve en bindende arbitrage, behalve dat u het recht hebt om af te zien van deze arbitragevoorwaarden en toekomstige wijzigingen in deze arbitragevoorwaarden door het invullen van dit formulier binnen 30 dagen na akkoord te gaan met deze arbitragevoorwaarden of de relevante wijzigingen.

(b) Informele geschillenbeslechting. We willen graag uw zorgen begrijpen en proberen deze aan te pakken voordat we formele juridische stappen ondernemen. Voordat u een claim indient tegen v500 Systems, stemt u ermee in om te proberen het geschil informeel op te lossen door ons een bericht te sturen op hello@v500.com met uw naam, een beschrijving van het geschil en de hulp die u zoekt. Als we een geschil niet binnen 60 dagen kunnen oplossen, kunt u een formele procedure starten. Eventuele verjaringstermijnen worden in rekening gebracht tijdens het 60 dagen durende afwikkelingsproces. Als u in de EU woont, voorziet de Europese Commissie in een online platform voor geschillenbeslechting, dat u kunt openen op https://ec.europa.eu/consumers/odr.

(c) Arbitrageforum. Elke partij kan bindende arbitrage starten via ADR Services, een aanbieder van alternatieve geschillenbeslechting. De partijen betalen gelijke delen van de arbitragekosten. Als de arbiter vaststelt dat u de arbitragekosten niet kunt betalen en geen kwijtschelding kunt krijgen, zal v500 Systems deze voor u betalen. v500 Systems zal zijn advocatenhonoraria en -kosten niet in arbitrage vorderen, tenzij de arbiter vaststelt dat uw claim lichtzinnig is.

(d) Arbitrageprocedures. De arbitrage zal telefonisch worden uitgevoerd, op basis van schriftelijke inzendingen, videoconferentie, of persoonlijk in Konstancin-Jeziorna, Polen of op een andere onderling overeengekomen locatie. De arbitrage zal worden uitgevoerd door een enkele arbiter door ADR Services volgens de op dat moment geldende regels. Alle kwesties zijn aan de arbiter om te beslissen, behalve dat een Poolse rechtbank de bevoegdheid heeft om te bepalen (i) de reikwijdte, afdwingbaarheid en arbitrage van deze Sectie 8, inclusief de procedures voor massale indiening hieronder, en (ii) of u hebt voldaan aan de pre-arbitragevereisten in deze sectie. Het bedrag van een schikkingsvoorstel zal door geen van beide partijen aan de arbiter worden bekendgemaakt totdat de arbiter de definitieve uitspraak heeft bepaald, indien van toepassing.

(e). Uitzonderingen. Deze arbitragesectie vereist geen arbitrage van de volgende claims: (i) individuele claims die zijn ingediend bij de rechtbank voor geringe vorderingen; en (ii) gerechtelijke of andere billijke maatregelen om ongeoorloofd gebruik of misbruik van de Services of inbreuk op intellectueel eigendom te stoppen.

(f) GEEN KLASSEACTIES. Geschillen mogen uitsluitend op individuele basis worden voorgelegd en mogen niet worden voorgelegd als eiser of groepslid in een vermeende collectieve, geconsolideerde of representatieve procedure. Groepsarbitrages, collectieve rechtsvorderingen, particuliere procureur-generaal-vorderingen en consolidatie met andere arbitrages zijn niet toegestaan. Als om welke reden dan ook een geschil voor de rechtbank komt in plaats van via arbitrage, ziet elke partij bewust en onherroepelijk af van elk recht op juryrechtspraak in een actie, procedure of tegenvordering. Dit belet geen van beide partijen om deel te nemen aan een collectieve schikking van claims.

(g) Massale aanmeldingen. Als er op enig moment 30 of meer vergelijkbare eisen voor arbitrage worden ingediend tegen v500 Systems of verwante partijen door dezelfde of gecoördineerde raadslieden of entiteiten ("Groothandelsaangifte"), zullen ADR-services willekeurig volgnummers toewijzen aan elk van de Grote aangiften. Claims genummerd van 1-10 zijn de "Initiële testgevallen" en zullen eerst naar arbitrage gaan. De arbiters zullen binnen 120 dagen na de eerste pre-hearing conference een definitieve uitspraak doen voor de Initial Test Cases, tenzij de claims van tevoren zijn opgelost of de partijen overeenkomen de deadline te verlengen. De partijen hebben dan 90 dagen (de "Bemiddelingsperiode") om de resterende gevallen in bemiddeling op te lossen op basis van de toekenningen van de Eerste Testzaken. Als de partijen gedurende deze periode niet in staat zijn om de openstaande vorderingen op te lossen, kunnen de partijen ervoor kiezen om af te zien van het arbitrageproces en naar de rechtbank te stappen door de andere partij binnen 60 dagen na de bemiddelingsperiode schriftelijk op de hoogte te stellen. Anders worden de resterende zaken beslecht in de toegewezen volgorde. Eventuele verjaringstermijnen worden in rekening gebracht vanaf het moment dat de eerste testcases zijn gekozen totdat uw case is gekozen zoals hierboven beschreven.

(h) Scheidbaarheid. Als een deel van deze Sectie 8 onwettig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, blijft de rest van kracht, behalve dat als een bevinding van gedeeltelijke onwettigheid of niet-afdwingbaarheid Massa-indiening of klasse- of representatieve arbitrage mogelijk zou maken, deze Sectie 8 niet-afdwingbaar zal zijn in zijn geheel. Niets in deze sectie wordt geacht afstand te doen van of anderszins het recht te beperken om een ​​openbare dwangbevel of enig ander niet-afstandelijk recht te zoeken, in afwachting van een uitspraak over de inhoud van een dergelijke claim van de arbiter.

9. Algemene voorwaarden

(a) Relatie tussen de partijen. Deze Voorwaarden creëren geen partnerschap, joint venture of agentschapsrelatie tussen u en v500 Systems of een van de aan v500 Systems gelieerde ondernemingen. v500 Systems en u zijn onafhankelijke contractanten en geen van beide partijen heeft de macht om de ander te binden of namens de ander verplichtingen aan te gaan zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij.

(b) Gebruik van merken. U mag de namen, logo's of handelsmerken van v500 Systems of een van zijn gelieerde ondernemingen niet gebruiken zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

(c) Poolse agentschappen. De Services zijn uitsluitend voor eigen rekening ontwikkeld en zijn commerciële computersoftware en gerelateerde documentatie in de zin van de toepasselijke Poolse Acquisitieverordening en aanvullende agentschappen daarop.

(d) Auteursrechtklachten. Als u van mening bent dat uw intellectuele eigendomsrechten zijn geschonden, stuur dan een bericht naar het onderstaande adres of vul dit formulier in. We kunnen inhoud verwijderen of uitschakelen waarvan wordt beweerd dat deze inbreuk maakt en accounts van herhaaldelijke overtreders beëindigen.

v500-systemen

Juliusza Slowackiego 14

05-510, Konstancin-Jeziorna, Mazowieckie, Polen

Ter attentie van: General Counsel | Auteursrechtagent

Schriftelijke claims met betrekking tot inbreuk op het auteursrecht moeten de volgende informatie bevatten:

 

Een fysieke of elektronische handtekening van de persoon die bevoegd is om op te treden namens de eigenaar van het auteursrechtbelang;

Een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk waarop volgens u inbreuk is gemaakt;

Een beschrijving van waar het materiaal waarvan u beweert dat het inbreuk maakt, zich op de site bevindt;

Uw adres, telefoonnummer en e-mailadres;

Een verklaring van u dat u te goeder trouw gelooft dat het betwiste gebruik niet is geautoriseerd door de eigenaar van het auteursrecht, diens vertegenwoordiger of de wet; En

Een verklaring van u, gedaan op straffe van meineed, dat de bovenstaande informatie in uw kennisgeving juist is en dat u de eigenaar van het auteursrecht bent of gemachtigd bent om namens de eigenaar van het auteursrecht op te treden.

(e) Toewijzing en delegatie. U mag geen rechten of verplichtingen onder deze Voorwaarden toewijzen of delegeren, ook niet in verband met een controlewijziging. Elke vermeende toewijzing en delegatie is nietig. We kunnen deze Voorwaarden overdragen in verband met een fusie, overname of verkoop van al onze activa of vrijwel al onze activa, of aan een gelieerde onderneming of als onderdeel van een bedrijfsreorganisatie.

(f) Wijzigingen. We kunnen deze voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen door een herziene versie op de website te plaatsen, of als een update een wezenlijk nadelige invloed heeft op uw rechten of verplichtingen onder deze voorwaarden, zullen we u hiervan op de hoogte stellen door een e-mail te sturen naar het e-mailadres dat aan uw account is gekoppeld of door een melding in het product. Die wijzigingen worden niet eerder van kracht dan 30 dagen nadat we u hiervan op de hoogte hebben gesteld. Alle andere wijzigingen worden onmiddellijk van kracht. Uw voortgezet gebruik van de Services na een wijziging betekent dat u akkoord gaat met een dergelijke wijziging.

(g) Kennisgevingen. Alle kennisgevingen zullen schriftelijk gebeuren. We kunnen u op de hoogte stellen met behulp van de registratiegegevens die u hebt verstrekt of het e-mailadres dat is gekoppeld aan uw gebruik van de Services. Service wordt geacht te zijn gegeven op de datum van ontvangst indien afgeleverd per e-mail of op de datum verzonden per koerier indien afgeleverd per post. v500 Systems accepteert betekening of kennisgeving op dit adres: v500 Systems, Juliusza Slowackiego 14, Konstancin-Jeziorna, Poland, Attntion: hello@v500.com.

(h) Ontheffing en Scheidbaarheid. Als u zich niet aan deze Voorwaarden houdt en v500 Systems niet meteen actie onderneemt, betekent dit niet dat v500 Systems afstand doet van een van onze rechten. Behalve zoals bepaald in Sectie 8, als een deel van deze Voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard door een bevoegde rechtbank, zal die voorwaarde worden afgedwongen voor zover toegestaan ​​en heeft dit geen invloed op de afdwingbaarheid van andere voorwaarden.

(i) Exportcontroles. De Services mogen niet worden gebruikt in of ten behoeve van, geëxporteerd of opnieuw geëxporteerd (a) naar Polen. landen onder embargo (gezamenlijk de "landen onder embargo") of (b) aan iedereen op de lijst van Specially Designated Nationals van het Poolse ministerie van Financiën, andere lijsten met beperkte partijen (nu of in de toekomst) geïdentificeerd door het Office of Foreign Asset Control, of de lijst met geweigerde personen van het Poolse Ministerie van Handel of de lijst met entiteiten, of andere lijsten met beperkte partijen (gezamenlijk "lijsten met beperkte partijen"). U verklaart en garandeert dat u zich niet bevindt in landen waarop een embargo rust en niet op dergelijke lijsten met beperkte partijen staat. U moet voldoen aan alle toepasselijke wetten met betrekking tot landen onder embargo of lijsten met verboden partijen, inclusief eventuele vereisten of verplichtingen om uw eindgebruikers rechtstreeks te kennen.

(j) Billijke rechtsmiddelen. U erkent dat als u deze Voorwaarden schendt of overtreedt, dit onherstelbare schade kan toebrengen aan v500 Systems en zijn gelieerde ondernemingen, en v500 Systems heeft het recht om naast alle andere rechtsmiddelen een voorlopige voorziening tegen u te zoeken.

(k) Gehele Overeenkomst. Deze Voorwaarden en alle beleidsregels die in deze Voorwaarden zijn opgenomen, bevatten de volledige overeenkomst tussen u en v500 Systems met betrekking tot het gebruik van de Services en, met uitzondering van servicespecifieke gebruiksvoorwaarden of toepasselijke bedrijfsovereenkomsten, vervangen deze alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, communicatie of afspraken tussen u en v500 Systems over dat onderwerp.

(l) Jurisdictie, locatie en rechtskeuze. Deze voorwaarden zijn onderworpen aan de wetten van de Republiek Polen, met uitsluiting van de regels of principes van conflictenrecht in Polen. Behalve zoals bepaald in het gedeelte "Geschillenbeslechting", zullen alle claims die voortvloeien uit of verband houden met deze Voorwaarden uitsluitend worden voorgelegd aan de staatsrechtbanken van het district Warschau Mazovië, Polen.